Ochrana osobních údajů

Jobswype si je vědoma ochrany Vašich osobních údajů bere ji velmi vážně a striktně dodržuje pravidla platných předpisů o ochraně údajů. Osobní údaje jsou shromažďovány na těchto stránkách pouze pro technické účely. V žádném případě nebudou data prodána nebo jinak převedena třetím osobám.

Toto prohlášení Vám poskytuje přehled o tom, jak zajišťujeme tuto ochranu a jaký typ dat je shromažďován a za jakým účelem.

Shromažďování, zpracování a využití osobních údajů

Jobswype automaticky shromažďuje a ukládá na svém serveru informace o přihlašovacích údajích, které k nám váš prohlížeč odesílá. Tyto údaje nejsou převoditelné na konkrétní osoby a jsou použity pouze pro statistické účely. Kromě toho budou osobní údaje zvěřejněny pouze po dobrovolném souhlasu, například v souvislosti s registrací, upozornění e-mailem, nebo podobnými službami.

Změna Vašich údajů

Snažíme se, aby byly vaše osobní informace přesné a správné. Nicméně, můžete vaše data kdykoli v profilu změnit (aktualizovat, opravovat a /nebo doplnit) nebo odstranit. Pokud se vám nepovede změnit svá data v profilu v této oblasti, můžete nás kontaktovat přes e-mailovou adresu uvedenou v kontaktech.

Neručíme za internetové stránky našich partnerů

Na našich stránkách odkazujeme na různé partnery, kteří nabízejí internetové stránky a služby, stejně jako firemní webové stránky, kde jsou nabízeny různé pracovní nabídky. Ty mají obecně své vlastní zásady ochrany osobních údajů. Pro ty, které nejsou v souladu s našimi podmínkami, nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Žádáme vás, abyste se informovali o svých možnostech ochrany osobních údajů.

Změna pravidel na ochranu soukromí

Vyhrazujeme si právo na změnu těchto podmínek pro ochranu soukromí, a to kdykoli v souladu s platnými předpisy na ochranu údajů. Pro využívání naší online služby platí podmínky pro ochranu soukromí, které jsou zveřejněny v čase vaší návštěvy na naší stránce.

Použití cookies

Na webových stránkách jsou tzv. cookies použity na několika místech. Slouží k tomu, aby byly naše služby uživatelsky více přívětivé, efektivní a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a prohlížeči. Většina cookies, které používáme, jsou tzw. "Session-cookies". Ty se automaticky mažou po návštěvě. Cookies nezpůsobují v počítači žádné škody a žádné viry.

Právo na informace

Vždy máte právo na informace týkající se vašich osobních údajů, jejich původu a určení a účelu ukládání. Pro otázky ohledne těchto informací se prosím obraťte na kontaktní údaje, které jsou uvedeny mezi "Kontakty".

Podmínky užití

Všeobecné obchodní podmínky pro užívaní stránky Jobswype.cz. Znění k 1. září 2008

 1. Rozsah platnosti
  1. Internetová nabídka Jobswype.cz je produktem společnosti Webintegration It Service GmbH (dále jen "Webintegration"), se sídlem Stutterheimstraße 16-18, A-1150 Wien.
  2. Webintegration nabízí službu Jobswype.cz výhradně na bázi aktuálních všeobecných obchodních podmínek (VOP); které jsou platné pro všechny služby a dodávky, které Webintegration poskytuje svým zákazníkům v rámci Jobswype.cz. Taktéž jsou platné pro všechny budoucí obchody i v případě, že na ně nebylo upozorněno. VOP jsou platné taktéž pro bezplatné požadování služeb od Jobswype.cz. VOP nejsou pro klienty závazné, když s nimi klient ve svých obchodních dokumentech souhlasí a Webintegration jejich platnosti vyloženě nevyloučí.
  3. Všechny vedlejší hovory, sdělení a prohlášení, které se týkají toho smluvního vztahu, jsou v platnosti, když budou písemně nebo emailem sděleni, přičemž může být tahle požadovaná forma taktéž jenom v písemné podobě předložena.
  4. V důsledku jsou za zákazníky pokládány soukromé osoby a podniky.
 2. Předmět plnění
  1. Služba Jobswype.cz je poskytována výhradně online a zabývá se vyhledáváním volných pracovních pozic na internetu. Služby, které provozovatel poskytuje zájemcům o práci, jsou bezplatné. Použití placených produktů je zpoplatněno.
  2. Služby, které Webintegration poskytuje, se se orientují výhradně na popis uvedený na webstránce Jobswype.cz.
  3. Webintegration vykonána služby na základe tarifu, které jsou uvedeny v aktuálním online-ceníku, podle požadavku smlouvy. Smlouva mezi Webintegration a klientem nadoboudá platnosti při online-objednávce nebo při jiné písemné objednávce.
  4. Služba Jobswype.cz je zpravidla k dispozici 24 hodin denně. Webintegration neručí za dostupnost, technickou funkčnost, rozsah a obsah služeb. Webintegration oznámí klientovi podle možnosti okamžité přerušení nebo podstatné omezení služby, když je to nevyhnutelné pro údržbu, vykonání provozně důležitých prácí, k zlepšení služby nebo k zabránění chyb. Webintegration negarantuje použitelnost zařízení pro třetí osobu.
 3. Doba platnosti smlouvy, právo na odstoupení
  1. Jestliže nebylo dohodnuto jinak, jsou uzavřeny všechny smluvy po dobu používaní vybraného produktu. V případe, že vykonávaní služby poskytované společností Webintegration v rámci Jobswype.cz začne během doby s platným právem na odstoupení podle Zákonu na ochranu spotřebitelů je právo na odstoupení neplatné.
  2. Webintegration je obrávněn k okamžitému přerušení vykonávaných služeb pro klienta bez oznámení, když
   • klient v souvislosti s využíváním služeb od Webintegrations nabízí ilegální činnosti nebo rozšiřuje ilegální informace, nebo tyhle činnosti provozuje přes třetí osobu
   • klient poruší podstatné zmluvné podmínky
   • klient se opakovaně prohřeší proti všeobecně akceptovaným standardům použití internetové sítě, obzvlášť tedy, když je opodstatněně podezříván, že vykonává aktivity, které ohrožují bezpečnost a provoz počítačů Webintegration nebo jiných
  3. Webintegration je oprávněn, smlouvu s okamžitou platností ukončit, když
   • existují okolnosti podle odstavce (2) totohle bodu III.
   • když byl otevřen konkurz týkající se majetku klienta nebo byl návrh na zahájení konkurzu ukončen z důvodů nedostatku majetku
   • klient odvolá platbu, bez ohledu na to, zda byl důvod pro tohle konání vysvětlen nebo ne
  4. Webintegration znovu vykoná služby v případě přerušení funkce stránky ve smyslu odseku (2) tohohle bodu III., když náhle odpadnou důvody pro tohle zastavení a klient nahradí náklady na přerušení a na opětovné zapnutí. Přerušení vykonání služby podle odseku (2) neosvobozuje klienta od jeho platební povinnosti.
  5. V případě odstoupení musí být vypočítány a zaplaceny vykonané služby nebo částečné služby, bez újmy na odškodnění pro Webintegration.
 4. Platební podmínky
  1. Vyúčtování musí být provedeno v souladu s článkem (2) této zmluvy. Platba bude uskutečněna na fakturu.
  2. Uvedené odměny jsou založeny na sazbách platných v době uzavření smlouvy. Se změnou těchto podkladů se poplatky za smlouvy, které byly uzavřeny dříve, nezmění.
 5. Udělení licence a autorská práva
  1. Webintegration poskytuje zákazníkovi neexkluzivní?, nepřenosné právo, neoprávňující k přenosu licence pro používaní smluvní služby. Jakékoli další použití je zakázáno nebo podléhá výslovného souhlasu Webintegration. Všechna práva k informacím zůstávají pro Webintegration a jejich spolupracovníky vyhrazena.
  2. Zákazník může uplatnit své právo na využívání nabízených služeb pouze pro vlastní osobní potřebu nebo v souvislosti s účelem smlouvy.
  3. Zákazníkovi je zakázáno kopírovat smluvní data a to bez ohledu na to, jakým způsobem. Kromě případu, kdy to autorský zákon výslovně povoluje.
  4. Vývoj a výroba obdobných dat za použití dat smluvního dokumentu jako předlohy, , jsou v každém případě zakázány.
  5. Všechny povinnosti, které klient v tomhle článku převzal, zůstávají v platnosti i po skončení platnosti smlouvy.
 6. Záruka a náhrada škody
  1. Klient se před uzavřením smlouvy podrobně seznámil s fungováním služeb Webintegration. Na základě tohoto poznání, se klient rozhodl pro služby od Webintegration, které použije v soukromé nebo pracovní oblasti. O pochybnostech se poradil před podpisem smlouvy se zaměstnancem Webintegration nebo kvalifikovanými třetími osobami. Specifikace zákazníka musí mít písemnou formu.
  2. Webintegration bude poskytovat služby s přihlédnutím na obecný stav techniky. I při pečlivé tvorbě softwaru není v závislosti na stavu techniky možné vyloučení softwarové chyby.
  3. Webintegration si vyhrazuje právo jako součást služby Jobswype.cz výslovně měnit, doplnit a mazat části webových stránek nebo celou nabídku bez oznámení.
  4. Job WebService nenese žádnou odpovědnost za frekvence zobrazení stránky a kliků z reklamy, které by měly být výsledkem požívaní služby v rámci Jobswype.cz Webintegration nezaručuje aktuálnost údajů a informací od třetích stran.
  5. Webintegration neručí za to, že bude zahrnovat všechna data v rámci Jobswype.cz, která se na internetu pro tuhle geografickyvymeznou oblast nacházejí.
  6. Nepřebírá se žádná odpovědnost
   • za to, že data jsou kompletně přenesena, správně a včasně zobrazena
   • za to, že služby jsou přístupné bez přerušení nebo připojení je vždy možné
   • za obsah a za správnost dodání dat zákazníkovi třetí stranou
   • za obsah a autorství informací a dat od třetích stran, a to zejména v souvislosti s webovými stránkami
  7. Odpovědnost zaměstnanců, orgánů a pomocníkú firmy Webintegration pro lehké nedbalosti je vyloučeno.
  8. Dále je veškerá odpovědnost z následujících ztrát vyloučena: ztráta ze snížení hodnoty goodwillu a obchodních vztahů, výpadek výroby a ušlého zisku, zpoždění škody, majetkové škody, nepřímé škody, následné škody a škody vyplývající z nároků třetích osob. Pro spotřebitele ve smyslu zákona na ochranu spotřebitele, jsou odpovědnosti tohoto odstavce vyloučeny v případě hrubé nedbalosti nebo záměrného porušení smlouvy ze strany manažerů, zaměstnanců, nebo pomocníku firmy Webintegration.
 7. Zásady ochrany osobních údajů
  1. Webintegration je oprávněn k použití údajů, které jsou potřebné pro navázání komunikace, vyhodnocení pro účely fakturace a vyúčtování poplatků za použití podle zákona o telekomunikacích.
  2. Webintegrations je oprávněna podle zákona o telekomunikacích, k ukládání dat klientů, například titul, jméno, příjmení, datum narození, firma, adresa, průmysl, e-mailová adresa, telefonní a faxové číslo, zaměstnání, datum poptávky , způsob platby, příjem plateb pro automatické zpracování. Tato data budou odstraněna na konci smlouvy, pokud nedojde k dalšímu uložení dat v důsledku právní povinnosti nebo při vymáhání nesplacených pohledávek vůči zákazníkovi. Webintegration zaručuje, že nenastane přenos kmenových dat třetím stranám.
 8. Povinnosti klienta
  1. Klient ručí za správnost, včasnost a zákonnost obsahu poskytovaných údajů a dále zaručuje, že tyto jsou bez práv třetích stran. Pokud se zákazník prohřeší proti zákonům, je Webintegration povinen chránit před hrozícími škodami a převzít veškeré náklady na obhajobu a sledování. Pokud zákazník zjistí jakoukoli nelegální činnost, je povinen oznámit to Webintegration.
  2. Zákazník se zavazuje, že veškeré údaje udrží v tajnosti nebo okamžitě požádá o změnu, pokud má podezření, že neoprávněné osoby získaly poznatky. Za škody způsobené vadou v utajení přístupu ze strany zákazníka nebo zpřístupnění třetím stranám ručí klient. Jakékoli podezření z neoprávněného použití svého přístupu třetími stranami musí ihned oznámit Webintegration.
  3. Pro nastavení reklamy a dalších inzerátů je nutné dodání údajů a informací ze strany klienta vhodným způsobem, s přihlédnutím na dostatek času.
  4. Smluvní strany jsou povinny zacházet důvěrně s informacemi, které získaly smluvním vztahem
 9. Obecná ustanovení
  1. Na straně zákazníka může třetí osoba přistoupit do smlouvy pouze s písemným souhlasem Webintegration. Zákazník může přenechat přístup třetí osobě jenom s předchozím písemným souhlasem Webintegration, ať už se jedná o trvalé nebo přechodné používaní.
  2. Webintegration má právo najímat jiné společnosti k poskytování služeb podle této smlouvy.
  3. Smlouva zůstává účinná taktéž při právní neplatnosti jednotlivých ustanovení a podmínek ve zbývajících ustanoveních. To neplatí, pokud by v tomto případě bylo dodržování smlouvy nepřiměřené pro jednu smluvní stranu. V případě, že některé ustanovení VOP se stane neplatným, musí být interpretováno podle jejich podstaty.
  4. Zákazník může vlastní pohledávky vůči Webintegration napadnout pouze tehdy, pokud byly stanoveny soudem nebo uznané od Webintegration. Tento odstavec se nevztahuje na spotřebitele podle zákona o ochraně spotřebitelů.
  5. Místo soudu je Vídeň, s výjimkou akcí proti spotřebitelům v rámci zákona o ochraně spotřebitele, kteří mají jejich bydliště nebo místo trvalého pobytu v Rakousku.
  6. Platné je pouze rakouské právo.